Om oss

Friidrottens Tränarförening (FTF) bildades 1965 med huvudsaklig uppgift att "verka för fortlöpande kompetenshöjning inom tränarkåren". Något som framförallt skett genom medlemsbladet "Tränarforum" (fyra nr per år) och genom anordnande av fortbildningskonferenser.
Nu har tidningen gått i graven i graven och ersatts av en Facebooksida. Syftet med denna sida är att dela med oss av erfarenheter från vår friidrottstränarvardag. Det kan gälla allt från träningsupplägg, förberedelser inför tävling, skapande av starkare sammanhållning i föreningen, samarbeten mellan föreningar till individuella utvecklingsresor. Allt i syftet att sprida lärdomar som både hjälpt oss och kanske stjälpt oss på vår tränarväg. Vi riktar oss främst till den tränarkår som verkar under den absoluta eliten, till de tränare som hållit på några år, genomfört Svenska Friidrottsförbundets utbildningar och nu söker mer information och kunskaper. Även om ni i vår tränarelit inte i första hand är mottagare av det som kommer att presenteras på Facebooksidan så hoppas vi att ni gärna är med och delar med er. Denna erfarenhetsspridning kan ni göra genom att i artikelform beskriva, kort eller långt, vad ni gjort och varför samt vilka lärdomar ni dragit på vägen. Avsikten är att möjliggöra för tränare att på ett enkelt sätt få en inblick i hur andra gör och kanske direkt kunna ta till sig detta. Men den främsta avsikten är kanske att möjliggöra för den informationssökande att i nästa steg vända sig till artikelförfattaren för en mer fördjupad dialog. På så sätt hoppas vi kunna bidra till att kontakter mellan tränare etableras och att deras nätverk kan växa.
En Facebooksida är i sig ingen stor kunskapsbank men den kan bidra till att människor möts och i den fortsatta dialogen kan utbyta mer tankar och erfarenheter, ställa frågor, förstå, diskutera och då skapa ett djupare lärande.
Syftet med Facebooksidan är således inte att diskutera olika aktiva eller olika tränares förmåga i sitt utförande. Vi försöker undvika att diskutera om andra utan främst med andra. Diskussioner förs lämpligen också hellre direkt med varandra utanför detta forum. Här försöker vi främst att ställa frågor för att bättre förstå den som vill förmedla något. Syftet är inte heller att vara en allmän kanal för olika nyheter i friidrottsvärlden. Det finns andra mycket bättre forum för det.
Vi har valt att styra upp den Facebook-grupp som så ofta lett till tråkiga diskussioner och har admin som ser till att rensa bland tråkiga kommentarer. Tränare som vill dela med sig av tips och tankar är välkomna att maila vår webmaster Benjamin Åberg på benjamin.aberg@outlook.com så publiceras materialet på vår sida inom kort. Alla publikationer granskas av styrelsen och materiell som inte är förenligt med tränarföreningens vision kommer därför inte publiceras.

Vår historia

Tränarföreningen är en rikstäckande ideell förening som bildades 1965. Syftet var att verka för fortlöpande kompetenshöjning inom tränarkåren, upprättande av tränarkårens anseende och främja ett gott kamratskap inom tränarkåren.
Tränarföreningen har, ofta tillsammans med  SFIF, genomfört utbildningar och seminarier i samband med tävlingar och/eller andra arrangemang. Målet var tidigt att genomföra en större utbildningshelg vartannat år. Under de senaste åren har Tränarföreningen med SFIF årligen arrangerat ett tränarseminarium under hösten, vartannat år inriktat mot elittränare och vartannat år inriktat mot ungdomstränare.
Motor och ordförande för Tränarföreningen var under flera år Bo-Gunnar Bogges. Numera hedersordförande.
Under flera år togs en tidning, Tränarforum, fram fyra ggr per år. Där presenterades artiklar av svenska som utländska tränare. Hos en annan av Tränarföreningens motorer Jan-Olof Fallström byggdes med tiden ett stort artikelarkiv.
I juni 2011 etablerades Tränarföreningen på Facebook med stort engagemang av Elisabeth Östberg som länge administrerade den Facebookgruppen. Elisabeth har också varit en mycket värdefull kraft i tränarföreningen under flera år.
Under 2017 och 2018 genomfördes en del ändringar i styrelse och verksamhet. Det fanns inte längre samma tid och möjlighet hos den nya styrelsen att upprätthålla och fortsätta ge ut medlemstidningen. Det var dessutom kostsamt att trycka och skicka ut den brevledes till alla medlemmar. En digital version som förmedlades via en hemsida diskuterades men föll också på att det inte ännu fanns en hemsida med den funktionaliteten riktat bara till medlemmar.
Just nu pågår en utveckling av nya kommunikationskanaler och IT-stöd som ska ligga till grund för en ny lansering under 2019.

Vår vision

I samband med de förändringar som sker i verksamheten och i styrelsen under 2018 så har styrelsen flera ggr diskuterat hur den på bästa sätt kan stödja svensk friidrotts tränarkår.
Den inriktning som nu gäller är att, utifrån de stadgar som fortfarande föreningen arbetar efter, öka insatserna för att skapa mötesplatser mellan Sveriges friidrottstränare. Styrelsens bedömning är att Sveriges elittränare inte alls har samma behov av information kring träning och tävling som de mer juniora tränarna, dvs. de oavsett ålder som är relativt nya inom tränarkåren.
SFIF har ett etablerat utbildningsprogram för tränare från ungdomar i åldern 7 år och uppåt. SFIF kompletterar nu också sina utbildningsunderlag med filmer i en stor omfattning. Detta kommer att vara till stor hjälp för Sveriges tränarkår att hitta och verka kring en röd tråd.
Då Sverige fortfarande har en stor ideell tränarkår så behöver vi fortsatt hitta former för den fortlöpande utvecklingen av tränarna. Alla kanske inte går SFIF utbildningar, andra kanske behöver stöd i sin fortsatta tränarutveckling.
Här tror vi inom Styrelsen för Tränarföreningen att vi kan ha en plats. Genom att skapa platser på sociala media, främst utifrån en utvecklad Facebooksida, och genom ett nätverk av tränare kunna förmedla goda idéer och tips på hur föreningar upprätthåller och utvecklar sina tränare. Vi hoppas också kunna informellt hjälpa tränare att hitta mentorer i Sverige där de har möjlighet att ventilera och diskutera sina utmaningar utan att bli ifrågasatt.
Tränarföreningens vision behöver formuleras och ventileras och är en del av medlemmarna. Just nu kan den formuleras:
Genom öppenhet och uppmuntran bygger Sveriges tränarkår relationer över förenings- och åldersgränser för att skapa en kompetent tränarkår för alla aktiva.

Våra stadgar